Το  αμπερόμετρο είναι ένα όργανο  που
μετράει  την ένταση του ρεύματος. Προσοχή:
το αμπερόμετρο συνδέεται πάντοτε σε σειρά,
σε όλα τα κυκλώματα που χρησιμοποιείται.
Ανάλογα με την ένταση του ρεύματος που
μετρούν διακρίνονται σε:
Αμπερόμετρα όταν μετρούν αμπέρ.
Μιλιαμπερόμετρα όταν μετρούν χιλιοστά του αμπέρ (1/1.000 Amperes).
Μικρομπερόμετρα όταν μετρούν εκατομμυριοστά   του αμπέρ (1/1.000.000 Amperes).
Υπάρχουν ακόμα  πολύμετρα (ψηφιακά ή ανολογικά), που είναι σύνθετα όργανα τα οποία μετράνε είτε τάση είτε ένταση. Το τι μετράνε κάθε φορά καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο έχουν ρυθμιστεί καθώς και από τον τρόπο με τον οποίο έχουν συνδεθεί..

ammeter
go home