Σχηματική λειτουργία κυψελίδας καυσίμου Η2 πολυμερικής μεμβράνης
½ O2 + H+ + 2e- => H2O
H2 => 2H+ + 2e-
go home