Τα δευτερεύοντα προϊόντα του αντιδραστήρα (οι πυρήνες που δημιουργούνται κατά τη διάσπαση) είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο γιατί είναι ραδιενεργά.
Για την αφαίρεση και τη μεταφορά αυτών των παραπροϊόντων στον τόπο αποθήκευσής τους ακολουθείται μια διαδικασία που εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν διαρροές.
Επίσης η αποθήκευσή τους γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία που εξασφαλίζει ότι για όλη τη διάρκεια ζωής των ραδιενεργών αυτών στοιχείων δεν θα υπάρξουν διαρροές.
go home