Τα μόρια ενός χημικού στοιχείου αποτελούνται από άτομα του ίδιου στοιχείου π.χ. O2, He, H2, Fe, κλπ.


go home